KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

“Likarba İnşaat Ambalaj Otel Restoran İşletmeciliği Gayrimenkul Taah. End. Mutfak Tur. Tem. San. Tic. A.Ş. ” olarak, siz değerli müşterilerimize ait elde ettiğimiz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz; KVKK kapsamında tarafınızla olan hizmet sözleşmesinin kurulması ve yerine getirilmesi için, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, ilgili yasal düzenlemeler uyarınca ve KVK Kurulu tarafından alınan tedbirler alınarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; web sayfamızdaki formların tarafınızca doldurulması yolu ile, web sitemize tarafınızca girişi yapılan bilgiler ile, sizden gelen yazılı, sözlü , e-posta bildirimleri yolu, sosyal medya hesaplarımızdan bizimle paylaşmanız yolu ile, cookiler ile elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma  Metni” nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile ve aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Aşağıda sayılan kişisel verileriniz, “Likarba İnşaat Ambalaj Otel Restoran İşletmeciliği Gayrimenkul Taah. End. Mutfak Tur. Tem. San. Tic. A.Ş. ” tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir: 

İsim, soy isim, adres, telefon , e-posta verilerinizi hizmet ilişkimizin ifası maksadıyla, siparişlerinizi adresinize ulaştırabilmek için, e-posta adresinizi ve sms numaranızı ayrıca tarafınızla iletişim kurabilmek, promosyon, kampanya, duyuru, indirim, reklam, tanıtımlardan sizi haberdar edebilmek için işliyoruz.  E-posta adresinizi işlememizin bir diğer sebebi de siparişiniz sonrası onayınızın alınmasını sağlamaktır.  Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için cookiler yolu ile sipariş ve tercihlerinizi işlemekteyiz. Cookieleri nasıl kullandığımız ve onayınızı nasıl idare edebileceğiniz hakkında daha detaylı bilgi için Cookie Bildirimimizi inceleyebilirsiniz.

Kişisel verileriniz ayrıca faturalandırma, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak, her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme, dijital ve fiziki veri güvenliğinin sağlanması ve KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla işlenebilmektedir.

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve hizmetin sunulması ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, promosyon, kampanya, reklam, indirim, ürünlerden haberdar edebilmek için hizmet alınan 3. Kişi firmalara,  yasal, hukuki gereklilik, meşru menfaat halinde çalışmakta olduğumuz avukatlar, mali müşavirler, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilcilere ve üçüncü kişilere,  kurumsal sms ve e-posta gönderi hizmeti aldığımız şirkete, dijital ve fiziki veri ve kişisel veri güvenliğinin sağlanabilmesi, güvenlik bakım hizmetlerinin alınabilmesi amacıyla bilişim şirketine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

IV. Veri Sahibi Olarak KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin işlenmesine vereceğiniz rızayı geri alma, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

V. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için;        “Likarba İnşaat Ambalaj Otel Restoran İşletmeciliği Gayrimenkul Taah. End. Mutfak Tur. Tem. San. Tic. A.Ş. ” (İletişim Adresi:  Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2846. Sokak No: 20/2 Çankaya-Ankara) yazılı başvurunuzu bizzat başvurarak veya noter vasıtasıyla iletmek suretiyle irtibata geçebilirsiniz. “Likarba İnşaat Ambalaj Otel Restoran İşletmeciliği Gayrimenkul Taah. End. Mutfak Tur. Tem. San. Tic. A.Ş. ”  talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Kanunun “İlgili Kişinin Haklarını Düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Nasuh Akar Mahallesi 1407 sokak No: 4 Çankaya / Ankara” adresine de yazılı olarak iletebilirsiniz.

VI. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK’ya uygun olarak, Aydınlatma Metninde ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

VII. KVKK uyarınca “Likarba İnşaat Ambalaj Otel Restoran İşletmeciliği Gayrimenkul Taah. End. Mutfak Tur. Tem. San. Tic. A.Ş. ” nin Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde , açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak alınmış olunan kişisel verilerinizi işlenebilir:

Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde, fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması, bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, “Likarba İnşaat Ambalaj Otel Restoran İşletmeciliği Gayrimenkul Taah. End. Mutfak Tur. Tem. San. Tic. A.Ş. ” nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

VERİ GÜVENLİĞİ

“Likarba İnşaat Ambalaj Otel Restoran İşletmeciliği Gayrimenkul Taah. End. Mutfak Tur. Tem. San. Tic. A.Ş. ”  KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü fiziki, dijital, teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için web sitemizde bazı çerezler kullanılmaktadır.

Detaylı bilgi için: Likarba İnşaat Ambalaj Otel Restoran İşletmeciliği Gayrimenkul Taah. End. Mutfak Tur. Tem. San. Tic. A.Ş. çerez politikasına bakabilirsiniz. .